Komisja Europejska – Koniec z anonimowymi portfelami kryptowalut


Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Pakiet zawiera również propozycję utworzenia nowego organu UE do walki z praniem pieniędzy. Pakiet ten wpisuje się w zobowiązanie Komisji do ochrony obywateli UE i systemu finansowego UE przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Celem tego pakietu jest usprawnienie wykrywania podejrzanych transakcji i działań oraz wyeliminowanie luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania nielegalnych dochodów lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego. Jak przypomniano w strategii unii bezpieczeństwa UE na lata 2020-2025 wzmocnienie ram UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pomoże również chronić Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Dzisiejsze środki znacznie poprawiają istniejące ramy UE poprzez uwzględnienie nowych i pojawiających się wyzwań związanych z innowacjami technologicznymi. Obejmują one waluty wirtualne, bardziej zintegrowane przepływy finansowe na jednolitym rynku oraz globalny charakter organizacji terrorystycznych. Propozycje te pomogą w stworzeniu znacznie bardziej spójnych ram, które ułatwią przestrzeganie przepisów przez operatorów podlegających przepisom AML/CFT, szczególnie w przypadku operatorów prowadzących działalność transgraniczną.

Pakiet składa się z czterech wniosków ustawodawczych :

Reklamy

Członkowie Kolegium powiedzieli:

Valdis Dombrovskis, wiceprezes wykonawczy ds. gospodarki, która działa na rzecz ludzi, powiedział: „Każdy nowy skandal związany z praniem pieniędzy to o jeden skandal za dużo – i sygnał alarmowy, że nasza praca nad likwidacją luk w naszym systemie finansowym nie została jeszcze zakończona. W ostatnich latach poczyniliśmy ogromne postępy, a nasze unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy należą obecnie do najostrzejszych na świecie. Ale teraz muszą być stosowane konsekwentnie i ściśle nadzorowane, aby upewnić się, że naprawdę gryzą. Dlatego dzisiaj podejmujemy te śmiałe kroki, aby zamknąć drzwi przed praniem brudnych pieniędzy i powstrzymać przestępców przed nabijaniem kieszeni nieuczciwie zdobytymi zyskami”.

Mairead McGuinness, komisarz odpowiedzialna za usługi finansowe, stabilność finansową i unię rynków kapitałowych, powiedziała: „ Pranie pieniędzy stanowi wyraźne i aktualne zagrożenie dla obywateli, instytucji demokratycznych i systemu finansowego. Skala problemu jest nie do przecenienia, a luki, które mogą wykorzystać przestępcy, muszą zostać zamknięte. Dzisiejszy pakiet znacznie przyspiesza nasze wysiłki, aby powstrzymać brudne pieniądze przed praniem przez system finansowy. Zwiększamy koordynację i współpracę między organami w państwach członkowskich oraz tworzymy nowy unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Środki te pomogą nam chronić integralność systemu finansowego i jednolitego rynku”.

Nowy organ UE ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA)

Sednem pakietu legislacyjnego jest utworzenie nowego organu UE, który przekształci nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w UE oraz zacieśni współpracę między jednostkami analityki finansowej (FIU). Nowy organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA) na szczeblu UE będzie centralnym organem koordynującym organy krajowe w celu zapewnienia, aby sektor prywatny prawidłowo i konsekwentnie stosował przepisy UE. AMLA będzie również wspierać jednostki analityki finansowej w celu poprawy ich zdolności analitycznych w zakresie nielegalnych przepływów i uczynienia wywiadu finansowego kluczowym źródłem dla organów ścigania.

W szczególności:

  • ustanowić jednolity zintegrowany system nadzoru AML/CFT w całej UE, oparty na wspólnych metodach nadzorczych i konwergencji wysokich standardów nadzorczych;
  • bezpośrednio nadzorują niektóre z najbardziej ryzykownych instytucji finansowych, które działają w wielu państwach członkowskich lub wymagają natychmiastowych działań w celu przeciwdziałania nieuchronnemu ryzyku;
  • monitorować i koordynować krajowe organy nadzoru odpowiedzialne za inne podmioty finansowe, a także koordynować organy nadzoru podmiotów niefinansowych;
  • wspierać współpracę między krajowymi jednostkami analityki finansowej oraz ułatwiać koordynację i wspólne analizy między nimi, aby lepiej wykrywać nielegalne przepływy finansowe o charakterze transgranicznym.

Jednolity zbiór przepisów UE dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Jednolity zbiór przepisów UE dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zharmonizuje przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej UE, w tym na przykład bardziej szczegółowe przepisy dotyczące należytej staranności wobec klienta, własności rzeczywistej oraz uprawnień i zadań organów nadzoru i jednostek analityki finansowej (FIU). Istniejące krajowe rejestry rachunków bankowych zostaną połączone, co zapewni szybszy dostęp FIU do informacji o rachunkach bankowych i skrytkach depozytowych. Komisja zapewni również organom ścigania dostęp do tego systemu, przyspieszając dochodzenia finansowe i odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa w sprawach transgranicznych. Dostęp do informacji finansowych będzie podlegał solidnym zabezpieczeniom zawartym w dyrektywie (UE) 2019/1153 w sprawie wymiany informacji finansowych.

Reklamy

Pełne zastosowanie unijnych zasad AML/CFT do sektora kryptowalut to

Obecnie tylko niektóre kategorie dostawców usług związanych z kryptowalutami są objęte zakresem unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Proponowana reforma rozszerzy te zasady na cały sektor kryptograficzny, zobowiązując wszystkich dostawców usług do zachowania należytej staranności wobec swoich klientów. Poprawki zapewnią pełną identyfikowalność transferów kryptowalut, takich jak Bitcoin, oraz pozwolą zapobiegać i wykrywać ich ewentualne wykorzystanie do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmuPonadto anonimowe portfele aktywów kryptograficznych będą zabronione, w pełni stosując unijne zasady AML/CFT do sektora kryptowalut.

Ogólnounijny limit w wysokości 10 000 EUR na duże płatności gotówkowe

Duże płatności gotówkowe są dla przestępców łatwym sposobem prania pieniędzy, ponieważ bardzo trudno jest wykryć transakcje. Dlatego Komisja zaproponowała dziś ogólnounijny limit w wysokości 10000 euro na duże płatności gotówkowe. Ten ogólnounijny limit jest wystarczająco wysoki, aby nie kwestionować euro jako prawnego środka płatniczego i uznaje kluczową rolę gotówki. Limity istnieją już w około dwóch trzecich państw członkowskich, ale kwoty są różne. Limity krajowe poniżej 10 000 EUR mogą pozostać w mocy. Ograniczenie dużych płatności gotówkowych utrudnia przestępcom pranie brudnych pieniędzy. Ponadto udostępnianie anonimowych portfeli z kryptowalutami będzie zabronione, podobnie jak anonimowe konta bankowe są już zabronione przez unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie

Pranie pieniędzy jest zjawiskiem globalnym, które wymaga silnej współpracy międzynarodowej. Komisja już teraz ściśle współpracuje ze swoimi międzynarodowymi partnerami w celu zwalczania obiegu brudnych pieniędzy na całym świecie. Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), globalny organ nadzorujący pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, wydaje zalecenia dla krajów. Kraj wymieniony przez FATF będzie również wymieniony przez UE. Będą dwie listy UE, „czarna lista” i „szara lista”, odzwierciedlające listę FATF. Po umieszczeniu w wykazie UE zastosuje środki proporcjonalne do ryzyka stwarzanego przez dany kraj. UE będzie również mogła wymieniać kraje, które nie są wymienione przez FATF, ale które stanowią zagrożenie dla unijnego systemu finansowego na podstawie niezależnej oceny.

Różnorodność narzędzi, z których mogą korzystać Komisja i AMLA, pozwoli UE dotrzymać kroku szybko zmieniającemu się i złożonemu środowisku międzynarodowemu o szybko zmieniających się zagrożeniach.

Następne kroki

Pakiet legislacyjny zostanie teraz omówiony przez Parlament Europejski i Radę. Komisja oczekuje szybkiego procesu legislacyjnego. Przyszły Urząd ds. AML powinien zacząć działać w 2024 r. i rozpocznie pracę w zakresie bezpośredniego nadzoru nieco później, po transpozycji dyrektywy i rozpoczęciu stosowania nowych ram regulacyjnych.

Tło

Złożona kwestia radzenia sobie z brudnymi przepływami pieniędzy nie jest nowa. Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej i bezpieczeństwa w Europie. Luki legislacyjne w jednym państwie członkowskim mają wpływ na całą UE. Dlatego przepisy UE muszą być skutecznie i konsekwentnie wdrażane i nadzorowane, aby zwalczać przestępczość i chronić nasz system finansowy. Zapewnienie skuteczności i spójności unijnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy ma ogromne znaczenie. Dzisiejszy pakiet ustawodawczy realizuje zobowiązania zawarte w naszym planie działania dotyczącym kompleksowej polityki Unii w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który Komisja przyjęła w dniu 7 maja 2020 r.

Ramy UE przeciw praniu również pieniądze zawiera rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania zamrażanie i nakazów konfiskaty , dyrektywa w sprawie zwalczania prania brudnych pieniędzy przez prawo karne , dyrektywy ustanawiające przepisy w sprawie wykorzystania informacji finansowych i innych w celu zwalczania poważnych przestępstw ,  Europejski Prokuratury i Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego 

źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3690


Opinie i artykuły na tej stronie reprezentują jedynie autorów poszczególnych publikacji do których znajdują się odnośniki (źródło) pod każdym z artykułów. Nie oznacza, to że chia.com.pl zgadza się z tymi poglądami.
Strona chia.com.pl powstała jedynie z potrzeby informowania lub edukowania osób zainteresowanych tą technologią oraz dostarczania wiadomości z dziedziny blockchain i jego wpływu na środowisko, nie znajdują się na niej artykuły dotyczących predykcji cenowych kryptowaluty XCH (Chia).
Informacje tutaj prezentowane, nie mogą być wykorzystywane jako porada inwestycyjna i finansowa. Wszelkie decyzje, np. inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników strony są zawsze podejmowane indywidualnie i niezależnie, na ich własne ryzyko i na ich własną odpowiedzialność.

Artykuły na stronie:
– nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1715);
–  nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.
)

Więcej w dziale contact.