ESG i kryptowalutY: uwagi dla uczestników rynku


Dla uczestników rynku zwracających się w stronę ESG i aktywów cyfrowych, rozważenie kwestii na skrzyżowaniu tych dwóch megatrendów ma kluczowe znaczenie.

Ogromny wzrost popularności Bitcoin – i rosnące zainteresowanie głównych instytucji finansowych aktywami wirtualnymi jako klasą aktywów podlegających inwestowaniu i zbywalnych – rzuciło światło na wyniki branży kryptowalut w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

Zdecydowana większość światowych instytucji finansowych zarządza ryzykiem klimatycznym i innymi rodzajami ryzyka ESG we własnych portfelach. W rezultacie wiele instytucji finansowych przeprowadza odpowiednią staranność wobec przedsiębiorstw, które chcą obsługiwać, czy to poprzez tradycyjne pożyczki, gwarantowanie rynków kapitałowych, czy też inwestycje bezpośrednie. Podczas gdy nacisk kładziony jest głównie na wydajność ESG górników kryptowalut (biorąc pod uwagę ich rolę w tworzeniu kryptowalut i wymagania energetyczne związane z tym procesem), wyniki ESG w szerszym przemyśle kryptowalut będą coraz częściej brane pod uwagę, szczególnie w aspekcie instytucjonalnym. inwestycje w tej przestrzeni przyspieszają. W związku z tym inwestorzy w górników kryptowalut, dostawców usług kryptowalut,

Chociaż wiele napisano o wyzwaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem związanych z wydobywaniem kryptowalut, ESG reprezentuje szeroki zakres rozważań. W tym poście omówiono wyzwania związane z ESG, z którymi borykają się uczestnicy rynku kryptowalut, oraz praktyczne kroki, aby im sprostać.

Środowiskowy

W popularnych mediach krążyły obawy o środowisko związane z ilością energii wydatkowanej na wydobywanie kryptowalut, szczególnie tych, które opierają się na modelu konsensusu opartego na dowodzie pracy (takim jak Bitcoin i Ether), a nie na modelach konsensusu opartego na stawce lub dowodzie autorytetu. Argumentowano, że takie emisje mogą znacząco przyczynić się do przyspieszenia globalnego ocieplenia.

Według badań przeprowadzonych przez University of Cambridge, większość górników Bitcoin ma siedzibę w Chinach, kraju silnie uzależnionego od węgla jako źródła energii. Do niedawna duża część wydobycia kryptowalut była prowadzona w Mongolii Wewnętrznej, autonomicznej prowincji w północnych Chinach, gdzie elektrownie węglowe dostarczały energię elektryczną do operacji wydobywczych. Jednak w marcu 2021r. Rząd prowincji Mongolii Wewnętrznej ogłosił, że wprowadzi zakaz wszelkich operacji wydobywczych kryptowaluty w celu osiągnięcia celów redukcji emisji dwutlenku węgla wyznaczonych przez rząd centralny. Ponadto znaczna część wydobycia kryptowalut ma miejsce w prowincji Syczuan, najbardziej bogatym w hydroenergetykę regionie w kraju. Po publicznym oświadczeniu Chin, że dążą do neutralności węglowej do 2060r., dalsze decyzje polityczne i inicjatywy mające na celu przejście z paliw kopalnych na czyste źródła energii mogą zmniejszyć ślad węglowy wydobywający kryptowaluty.

Ponadto na rynku pojawia się coraz większa liczba protokołów blockchain wspierających emisję kryptowalut, które nie są oparte na energochłonnych modelach konsensusu, w tym sieci z zezwoleniami, które coraz częściej wdraża branża finansowa. Mimo to ciągły sukces Bitcoina jako aktywa i jego szersze znaczenie na rynku kryptowalut oznacza, że ​​kwestie środowiskowe są nadal niezwykle istotne.

Miejsce i sposób wydobywania kryptowaluty to coraz większy obszar zainteresowania inwestorów, którzy nie chcą kupować kryptowaluty tworzonej w sposób powodujący nadmierne marnotrawstwo energii lub szkody dla środowiska. Krążyły anegdoty o inwestorach poszukujących „dziewiczych” bitcoinów wydobywanych w sposób zrównoważony, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że te bitcoiny będą kojarzone z problematycznymi działaniami, a zatem rzadziej zwiększają ryzyko związane z ESG lub reputacją. Niektóre instytucje chcą nawet wydobywać własne zasoby, aby móc udowodnić klientom pochodzenie swoich monet.

Obecnie prawie 40% wydobycia kryptowalut opiera się na odnawialnych źródłach energii, ponieważ coraz większa liczba górników dąży do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i spełnienia wymagań inwestorów. Górnicy mogą różnicować swoje poświadczenia ESG, przechodząc na zrównoważone źródła energii lub kładąc nacisk na ich wykorzystanie, a inni uczestnicy rynku kryptowalut mogą rozważyć podjęcie kroków zachęcających do korzystania z energii odnawialnej w wydobywaniu bitcoinów.

Koncentracja na klimacie: wpływ porozumienia paryskiego

Porozumienie paryskie to prawnie wiążący międzynarodowy traktat w sprawie zmian klimatu, przyjęty przez 196 krajów na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015r. Jego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Te 196 krajów chce teraz stworzyć własne ramy prawne, aby zapewnić osiągnięcie celu redukcji emisji dwutlenku węgla określonego w porozumieniu paryskim. Osiągną te cele, nakładając wymogi dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla na firmy działające w tych jurysdykcjach. W praktyce w przypadku zdecydowanej większości firm wymóg ten będzie prawdopodobnie wiązał się z dostosowaniem się do grupy zadaniowej ds. Ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD), grupy zadaniowej sektora prywatnego, której zalecenia są powszechnie uznawane za miarodajne wytyczne dotyczące zgłaszania informacji istotnych finansowo, informacje związane z klimatem. Szereg rządów i organów nadzoru finansowego na całym świecie wyraziło poparcie dla zaleceń TCFD i włącza je do swoich wytycznych i ram polityki. Przykłady obejmują Wielką Brytanię, Australię, Nową Zelandię, Kanadę, Hongkong, Japonię, Singapur i RPA, a także niektóre państwa członkowskie UE.

Zalecenia TCFD i dodatkowe informacje obejmują:

  • Zarządzanie: należy ujawnić zarządzanie organizacją w zakresie zagrożeń i szans związanych z klimatem.
  • Strategia: ujawnij rzeczywisty i potencjalny wpływ zagrożeń i możliwości związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji, jeśli takie informacje są istotne.
  • Zarządzanie ryzykiem: ujawnij, w jaki sposób organizacja identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem związanym z klimatem.
  • Miary i cele: należy ujawnić wskaźniki i cele wykorzystywane do oceny i zarządzania odpowiednimi ryzykami i szansami związanymi z klimatem, w przypadku gdy takie informacje są istotne.

Z powodów przedstawionych powyżej, wielu kopaczy i firm kryptowalut może uznać, że muszą publicznie ujawniać swoje emisje gazów cieplarnianych jako bardzo wrażliwe działanie. Należy również zwrócić szczególną uwagę zarówno na integralność danych, aby wspierać dokładność tych ujawnień, jak i na plany przejścia na bardziej zrównoważone modele biznesowe w miarę upływu czasu.

Firmy kryptowalutowe mogą być również zainteresowane badaniem programów kompensacji emisji dwutlenku węgla i efektywności energetycznej / zrównoważonego rozwoju. Na przykład Energy Web Chain jest protokołem sieciowym warstwy bazowej podobnym do Ethereum, służącym do budowania aplikacji energii odnawialnej w łańcuchu bloków. W przeciwieństwie do protokołów Ethereum lub Bitcoin, Energy Web Chain wykorzystuje model konsensusu potwierdzającego autorytet, który zdaniem Energy Web Chain jest bardziej energooszczędny ze względu na zatwierdzony konsensus potwierdzający uprawnienia. Tego typu modele konsensusu blockchain zyskują na znaczeniu w wyniku obaw związanych z efektywnością energetyczną i mogą stać się coraz ważniejszym czynnikiem sukcesu tych platform. Energy Web również niedawno współpracowało przy uruchomieniu Crypto Climate Accord (CCA), inicjatywy prowadzonej przez sektor prywatny, zainspirowanej porozumieniem paryskim. Oddzielnie, energetyka jest zmuszana do innowacji i znalezienia sposobów tworzenia mikrosieci i innych programów oszczędzania energii, które umożliwią konsumentowi udział w podaży i popycie na energię.


źródło: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fcd5f6a8-cf1b-4a5c-ad06-1e7d4bfc4e97